Aktuellt

Det här gäller när uppskovsräntan slopas

Har du sålt en bostad 2014 – 2019 men inte begärt uppskov? Nu kan du göra det i efterhand och få tillbaka skatten du har betalat in.
När regeringen presenterade höstbudgeten fanns ett för många efterlängtat besked: Uppskovsräntan slopas på både befintliga och nya uppskov från och med deklarationen 2022. Konsekvensen? Den som sålt sin bostad under åren 2014–2019 utan att begära uppskov kan göra det i efterhand och då få tillbaka skatten de redan har betalat in.

Enklast är att begära omprövningen genom Skatteverkets e-tjänst som öppnar 16 december. Enligt ett
pressmeddelande från Skatteverket innebär regelförändringen att det från och med inkomståret 2021 inte kommer att kosta något att skjuta på vinstbeskattningen.

– I den nya e-tjänsten finns flera uppgifter om den sålda bostaden redan förifyllda. Du kompletterar själv med vissa uppgifter om den sålda och den nya bostaden och kan därefter se om du kan få uppskov och vad det innebär rent ekonomiskt. Det betyder att du dels får veta hur mycket skatt du kan få tillbaka men också hur stor den retroaktiva uppskovsräntan blir. När du ser vilka pengar det rör sig om kan du själv avgöra om du vill begära omprövning eller inte, säger Johan Schauman, deklarationsexpert på Skatteverket, i en kommentar.

Skatteverket skriver att de som uppskov kommer att få tillbaka hela eller delar av sin inbetalda vinstskatt, och skjuter på beskattningen av vinsten.

”Samtidigt behöver de betala uppskovsränta för året efter försäljningen fram till och med deklarationen 2021, när uppskovsränta ska betalas för sista gången. De som redan har ett uppskov behöver inte göra någonting utan kommer automatiskt att slippa uppskovsräntan från och med deklarationen som de lämnar 2022.”

För den som sålde bostaden 2014 och vill begära omprövning gäller det att vara snabb när tjänsten öppnar. Då en omprövning bara går att begära sex år tillbaka i tiden måste ansökan om uppskov göras senast 31 december.

Charlotta Marténg

Fakta
• E-tjänsten för att begära omprövning öppnar den 16 december.
• Den som säljer sin bostad med vinst och köper en ny bostad kan i vissa fall skjuta upp beskattningen av vinsten genom att ansöka om ett uppskov.
• Den årliga kostnaden för att ha ett uppskov tas bort. Att skjuta upp beskattningen av vinsten kostar därmed inte något. Ändringarna träder i kraft 1 januari 2021.
• De nya reglerna gäller i deklarationen som lämnas in 2022.
• Med permanentbostad menas den bostad som du bor och är folkbokförd i, det vill säga reglerna om uppskov gäller inte den som säljer en fritidsbostad.
Källa: SKATTEVERKET

Förlängda krisåtgärder för företagen

Krisåtgärderna för företag fortsätter. Förlängd korttidspermittering och förlängt omställningsstöd är två av åtgärderna som presenterats i dag.

Tidningen Resultat kunde i förmiddags berätta att omställningsstödet förlängs tre månader. Under eftermiddagen kom beskedet från regeringen att även andra stödåtgärder förlängs, däribland korttidspermitteringen. Korttidspermitteringar som beviljats under 2020 kommer kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader, eller som längst fram till 30 juni 2021.

Stödet kommer fortsatt att vara förstärkt jämfört med de ordinarie nivåerna i lagen under perioden fram till sista juni nästa år. ”I januari, februari och mars kommer subventioneringsgraden att vara 75 procent, vilket är samma nivå som stödet ligger på i år. Under april, maj och juni blir subventioneringsgraden 50 procent.” skriver regeringen på sin webbplats.

För december i år är subventioneringsgraden 75 procent enligt befintliga regler.

För att säkerställa att det bara är arbetsgivare som uppfyller kraven som får stöd kommer en striktare hantering vid ansökan om godkännande att införas. På så sätt hoppas regeringen också förhindra missbruk av stödet.

Regeringen meddelade också att den kommer att föreslå att de tillfälliga förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen för företagare förlängs så att de ska gälla även 2021. Företag som lägger sitt företag vilande under 2021 kommer också undantas från regeln om att det behöver gå minst fem år innan ett nytt uppehåll kan göras.

Även det anstånd med skatteinbetalningar som infördes i mars i år kommer att förlängas. Möjligheten att få anstånd gäller exempelvis inbetalningar av arbetsgivaravgifter och moms. Enligt Skatteverket har cirka 100 000 anståndsbeslut fattats hittills och regeringen uppger att den kommer att föreslå att anståndstiden ska kunna utökas med ytterligare ett år för alla som har beviljats anstånd enligt det nya regelverket.
Ytterligare stöd som presenterades under eftermiddagen var det förlängda omställningsstödet och omsättningsstödet för enskilda näringsidkare.

Charlotta Marténg

https://www.tidningenresultat.se/forlangt-omstallningsstod-for-coronadrabbade-foretag/
https://www.tidningenresultat.se/stod-for-enskilda-foretagare-gar-att-soka-fran-mandag/

Ramarna för budgeten 2021 antagna

Första steget i riksdagens budgetarbete inför 2021 är nu taget. Riksdagen har sagt ja till budgetens ramar. Nu väntar beslut om hur pengarna ska fördelas på de olika områdena.

Tidigare i höstas lämnade regeringen över sitt budgetförslag till riksdagen. Som Resultat berättat innehåller budgeten förslag om bland annat:
- Begränsad koncernbidragsspärr i förhållande till företagets egna vinster i de situationer då ett underskottsföretag på grund av negativt räntenetto i dag redovisar överskott. Mer detaljer kring förslaget väntas senare.
- En tillfällig skattereduktion för investeringar, gäller vid sidan av det ordinarie systemet för värdeminskningsavdrag.
- Förlängd expertskatt från tre till fem år.
- Sänkt arbetsgivaravgift för anställda mellan 19 och 23 år. På löner upp till 25 000 kronor per månad sänks arbetsgivaravgiften med 11,66 procentenheter under perioden 1 april 2021 till 31 mars 2023.
- Skattereduktioner för vissa gröna investeringar föreslås.
- Förmånsbeskattningen av tjänstebilar förändras genom att bonus-malus-systemet justeras.
- Rutavdraget utökas till att omfatta fler tjänster och taket höjs till 75 000 kronor.

25 november sa riksdagen ja till ramarna för budgeten 2021 och hur mycket de 27 utgiftsområdena får kosta som mest. Det som väntar nu är att riksdagen ska bestämma hur pengarna ska fördelas inom dessa områden. Besluten kommer att ske vid olika tillfällen.

På riksdagen.se finns en preliminär tidsplan över när de olika områdena ska debatteras i kammaren. När besluten är fattade sammanställer finansutskottet dem i betänkandet 2020/21: FiU 10 Statens budget för 2021. Regeringen kommer att få sammanställningen på sitt bord dagarna före jul.

Charlotta Marténg

LÄS MER:
https://riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/riksdagens-uppgifter/beslutar-om-statens-budget/planen-for-hostens-budgetdebatter-ar-klar/
https://www.tidningenresultat.se/okad-komplexitet-i-skattesystemet/
https://www.tidningenresultat.se/sa-paverkas-du-av-regeringens-budgetforslag/

Fler åtgärder för att stötta företag i kris

Den andra vågen i coronapandemin är här. Och regeringen presenterar fler åtgärder för att stötta företag som drabbas i krisen.

Under fredagseftermiddagen kom flera nyheter från regeringen. Bland annat blev reglerna kring det förlängda korttidsstödet kända genom att en promemoria skickades ut på remiss. Samtidigt aviserade regeringen förändringar i möjligheterna till anstånd med skatten och förändringar i omsättningsstödet för enskilda näringsidkare. Båda delarna väntas justeras i en kommande ändringsbudget i början av nästa år och bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

När det gäller omsättningsstödet för enskilda näringsidkare meddelade regeringen att omsättningsgränsen kommer att sänkas från 200 000 kronor till 180 000 kronor för perioden november till december. Anledningen är att fler enskilda näringsidkare som drabbats hårt av restriktionerna ska kunna ta del av stödet.

”Ett stöd till enskilda näringsidkare har därför införts och en förlängning för perioden augusti till december har aviserats. Stödet följer perioderna i omsättningsstödet. För perioden augusti till oktober kan företag som har haft ett omsättningstapp på minst 40 procent få stöd. För stöd avseende perioden november och december ska tappet ha varit minst 30 procent.” skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Fler valmöjligheter vid anstånd med skatteinbetalningarna ska också införas. Möjligheten att få anstånd med arbetsgivaravgifter och moms infördes i mars i år och i början av november meddelade regeringen att det fanns ett förslag om att utöka anståndstiden med ytterligare ett år, för alla som fått anstånd enligt det nya regelverket.

”Utöver detta kommer regeringen nu att föreslå att anstånd även ska kunna beviljas för redovisningsperioder som infaller under oktober – december 2020. Anstånd kan även beviljas retroaktivt.” skriver regeringen i pressmeddelandet.

Ansökan om anstånd görs hos Skatteverket.

Charlotta Marténg

Läs mer: Skatteverket om anstånd
https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/skattekontobetalaochfatillbaka/anstandmedskattebetalning.106.233f91f71260075abe8800010913.html?q=anst%C3%A5nd+corona
Läs mer: https://www.tidningenresultat.se/forlangda-krisatgarder-for-foretagen/
Läs mer: https://www.tidningenresultat.se/coronastoden-flipp-eller-flopp/
Läs mer: https://www.tidningenresultat.se/jamkning-alternativ-till-anstand/

Omställningsstödet förlängs

Omställningsstödet förlängs med januari och februari. Det efter att regeringen i förra veckan kommunicerat ytterligare restriktioner.

I juni infördes omställningsstödet som är ett direktstöd baserat på omsättningstapp. Ju mer omsättningen har minskat, desto större stöd går att söka. Omställningsstödet har under året förlängts i takt med att coronapandemin hållit sitt grepp om landet. Under fredagen meddelade regeringen, tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna att omställningsstödet kommer att förlängas och omfattar nu även januari och februari.

I pressmeddelandet skriver regeringen att för att stöd ska beviljas för januari-februari krävs att företaget haft ett omsättningstapp på mer än 30 procent jämfört med samma månader 2019. Att tappet ska räknas jämfört med 2019 och inte 2020 är kopplat till de riktlinjer som EU-kommissionen presenterat för den här typen av statliga stöd.

Precis som tidigare ges stödet som en andel av företagets fasta kostnader, beroende på företagets procentuella omsättningstapp. Företagare kan få stöd med max 70 procent av de fasta kostnaderna. Mindre företag undantas från detta och kan även i fortsättningen få max 75 procent av sina fasta kostnader ersatta.
Målet är att reglerna ska träda i kraft 1 mars 2021, men ett godkännande av EU-kommissionen krävs innan reglerna får börja tillämpas.

Charlotta Marténg

Läs mer: Regeringen om omställningsstödet
Läs mer: Skatteverket om omställningsstödet

Senaste från Tillväxtverket om korttidsarbete 2020

Korttidsstödet väcker en hel del frågor. Branschorganisationen FAR har vänt sig till Tillväxtverket för att få svar.

Stödåtgärden att kunna korttidspermittera anställda för att mildra effekterna av coronapandemin skapar en del frågor hos företagen. Branschorganisationen FAR har en löpande dialog med Tillväxtverket och nu har myndigheten svarat på en del av frågorna, bland annat vad som gäller kring bonusar och uttag av lön.

Frågorna och svaren finns publicerade på far.se.
https://www.far.se/aktuellt/nyheter/2020/december/svar-fran-tillvaxtverket/

Charlotta Marténg

Här hittar Du dokument och information som kan vara användbara och göra det enklare för Din verksamhet.

Här kan du se en checklista för vad som ska tas fram vid årsbokslut. 
Se checklista

Här kan du se allmänna villkor för rådgivningstjänster
Se allmänna villkor 2018.01

Här kan du se allmänna villkor om revisionstjänster
Se allmänna villkor 2018.01

Här kan du se allmänna villkor för redovisningstjänster
Se allmänna villkor 2014.1