Aktuellt

Omställningsstödet förlängs tre månader

Regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna vill förlänga omställningsstödet så att det även omfattar maj, juni och juli.

För att stöd ska beviljas för maj 2020 krävs att företaget haft ett omsättningstapp på mer än 40 procent jämfört med maj 2019. För att stöd ska beviljas för juni och juli 2020 krävs ett omsättningstapp på mer än 50 procent jämfört med juni och juli 2019.
Omställningsstödet ska precis som tidigare kunna ges med 75 procent av det procentuella omsättningstappet, beräknat på företagets fasta kostnader för maj till och med juli 2020.
För stödperioden maj 2020 ges omställningsstöd med högst 75 miljoner kronor per stödberättigat företag och för stödperioden juni och juli 2020 ges omställningsstöd med högst 150 miljoner kronor per stödberättigat företag.
Det befintliga omställningsstödet fick godkänt av EU-kommissionen och eftersom stödet nu utökas ses det som ett nytt statsstöd som även det måste få godkänt. Regeringen arbetar för att förändringarna ska kunna träda i kraft så snart som möjligt.

Stöd för enskilda näringsidkare föreslås

På onsdagen presenterades ett stöd för enskilda näringsidkare. Stödet liknar omställningsstödet och ska vara omsättningsbaserat.
Regeringen har fått kritik för att de stödåtgärder som tagits fram för att lindra effekterna av coronapandemin inte omfattat enskilda näringsidkare. Efter en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna presenterades på onsdagskvällen ett stöd på sammanlagt 3,5 miljarder kronor för dessa företag under 2020.
På sin webb skriver regeringen att för att stöd ska beviljas krävs att nettoomsättningen för:
• mars – april 2020 understeg 70 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019,
• maj 2020 understeg 60 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019, och
• juni och juli 2020 understeg 50 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019.
Stödet liknar alltså omställningsstödet men riktar sig särskilt till enskilda näringsidkare som haft en omsättning på minst 200 000 kronor föregående år.
Den enskilda näringsidkaren kan få stöd på totalt 120 000 kronor, fördelat på de respektive stödperioderna mars – april 48 000 kronor, maj 24 000 kronor och juni – juli 48 000 kronor.
Förslaget kommer inom kort att skickas ut på remiss innan riksdagen fattar beslut i frågan.
Charlotta Marténg

Se upp för fallgropar med korttidsarbete

Särskilda regler gäller för statligt stöd för korttidsarbete om arbetsgivaren inte har kollektivavtal. Det finns också andra fallgropar att se upp för.
En arbetsgivare som inte har kollektivavtal och som vill ta emot statligt stöd för korttidsarbete måste skriva en överenskommelse med minst 70 procent av de anställda på driftsenheten.

Maria Manholm, senior manager payroll services på Grant Thornton, säger att bestämmelserna kring stöd för korttidsarbete är ett komplext regelverk som kräver kunskap.
– Man måste veta hur man praktiskt hanterar de anställdas löner och hur de sedan ska redovisas i avstämningen. Vid avstämningen får vi många frågor från våra kunder kring hur frånvaron ska redovisas, säger Maria Manholm.

Tre månader efter att företagets första stödmånad har påbörjats ska arbetsgivaren göra en avstämning. Då kan man också ansöka om ytterligare stöd.

Om avstämningen inte skickas in i tid är arbetsgivaren skyldig att betala tillbaka stöd som tidigare har betalats ut.

Tillväxtverket skulle öppnat andra avstämningen 1 september men meddelade i förra veckan att avstämningen inte öppnas förrän en bit in i september. Den som ska göra avstämningen kommer sedan att ha fyra veckor på sig att rapportera.

– Här är vi glada att Tillväxtverket har lyssnat på löneexperterna och ändrat från de först tänkta två veckorna till fyra veckor som rapporteringsperiod, säger Maria Manholm.

I avstämningen redovisas det faktiska utfallet av korttidsarbetet under stödperioden. Avstämningen består av fyra delar:

• Företagsuppgifter.
• Avstämning av utfallet under föregående stödperiod.
• Eventuell ansökan om ytterligare stöd, till exempel om man har ändrat från 60 till 80 procent permitteringsgrad under perioden.
• Förlängning. Vid första ansökan beviljas stöd i sex månader. Här kan man ansöka om stöd i ytterligare tre månader.

Maria Manholm tipsar om att under korttidsarbete kan anställda delta i kompetensutvecklande utbildning under arbetsbefriad tid, utan att det påverkar stödet.
På så sätt kan företaget få ny värdefull kunskap som bidrar till att stärka konkurrenskraften. Mer information kring detta finns på Tillväxtverkets hemsida och på verksamt.se.
Björn Dickson

Ingen utdelning vid korttidspermittering

Att använda sig av stödet för korttidsarbete och samtidigt ta ut utdelning ska inte vara okej. Det framhåller Finansutskottet i ett betänkande till riksdagen.

En av stödåtgärderna som regeringen och samarbetspartierna presenterat handlar om möjligheten till korttidsarbete, eller korttidspermittering som det tidigare kallades. Regeringen har även föreslagit att staten tar över sjuklöneansvaret under två månader och att karensavdraget slopas.

I ett betänkande till riksdagen ställer sig Finansutskottet bakom de föreslagna åtgärderna. Men utskottet understryker samtidigt att en förutsättning är att arbetsgivaren har allvarliga ekonomiska svårigheter och skulle behöva säga upp personal om inte stödet fanns.

”Utskottet anser att det under sådana förhållanden inte kan anses försvarligt att arbetsgivare som mottar stöd från det allmänna vid korttidsarbete samtidigt genomför aktieutdelningar och andra liknande utbetalningar” skriver man i ett betänkande som publicerades tidigare i veckan.

Hur koncernbidrag ska behandlas återstår att se.

I samma betänkande föreslår Finansutskottet också att regeringen lägger fram ett förslag till riksdagen om att sänka den sammantagna räntan vid anstånd med inbetalning av skatt.
Riksdagen väntas fatta beslut i frågan 2 april.

Läs mer: Finansutskottets betänkande

Så hanterar du sjuklönekostnaden i AGI

Regeringen kommer med ständigt nya initiativ för att lätta företagens börda. Vi vände oss till Maria Manholm Auktoriserad Lönekonsult FAR, på Grant Thornton för vägledning. Ett viktigt råd: Vänta med arbetsgivardeklarationen för mars till den 6 april.

Maria Manholm, Senior Manager Payroll Services på Grant Thornton, understryker att det är viktigt att hålla sig uppdaterad kring de förslag som nu ligger inför beslut och kring vilken påverkan de får.
– Jag får många frågor från kunderna nu och det är jag tacksam för, det är faktiskt bättre att stämma av en gång för mycket än att göra fel. I en extraordinär situation kan ett misstag lätt leda till följdfel, säger Maria Manholm.

Hur gör jag som företagare när mina anställda blir sjuka?
Följ de vanliga rutinerna på företaget kring sjukanmälan. Regeringen har lagt fram ett förslag på slopat krav på läkarintyg, vilket innebär att den som är sjuk kan vara hemma från arbetet i 14 dagar utan att uppvisa läkarintyg till arbetsgivaren. Om förslaget går igenom gäller reglerna retroaktivt från den 13 mars. Riksdagen planerar att fatta beslut om detta 2 april.

Har den anställde rätt till smittbärarpenning?
Smittbärarpenning betalas ut till den som kan arbeta, men inte får göra det på grund av risken för att smitta ner andra. Detta beslutas av läkare.
Mer information finns på Försäkringskassans webb.

Ska man göra något särskilt i arbetsgivardeklarationen?
Sjuklönekostnad inklusive arbetsgivaravgifter rapporteras som vanligt i ruta 499 i arbetsgivardeklarationen. Det är viktigt att stämma av att alla inställningar i lönesystemet ligger rätt men det är inget som ska ändras.

Vänta med att lämna in arbetsgivardeklaration för mars till 6 april. Då väntas de nya reglerna om en tidsbegränsad nedsättning av arbetsgivar¬avgifterna och den allmänna löneavgiften som regeringen har föreslagit träda i kraft. Förslaget innebär att arbetsgivare kan begära nedsättning av arbetsgivaravgifterna för maximalt 30 av sina anställda för utbetalningar under perioden den 1 mars–den 30 juni 2020.

Förslaget gällande tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter kommer påverka inställningarna i arbetsgivardeklarationen om beslutet tas. Förslaget om nedsättning avser löner upp till 25 000 kronor motsvarande ett maxbelopp på 5 300 kronor per anställd. Nedsättningen av arbetsgivaravgiften sker via AGI-rapporteringen, fält 062 på individuppgiften. Det kommer då att ingå i avgiftsunderlaget för enbart ålderspensionsavgift om 10,21 procent. AGI står för arbetsgivardeklaration på individnivå.

Hur fungerar det i praktiken med slopandet av karensavdraget?
Det slopade karensavdraget gäller från 11 mars till och med 31 maj 2020. Arbetsgivaren drar karensavdraget från lönen och den anställde får i efterhand söka ersättning från Försäkringskassan. Ersättning ges på sjukpenningnivå, den anställde kan få maximalt 804 kronor per dag från Försäkringskassan. För arbetsgivaren är det alltså Ingen skillnad i hanteringen.

Hur fungerar det när staten tar över kostnaden för sjuklönen?
Regeringen och januaripartierna föreslår att staten tillfälligt tar hela kostnaden för arbetsgivares sjuklönekostnader under april och maj. Arbetsgivaren betalar ut sjuklön som vanligt på lönen.

Rapporteringen ska göras via ruta 499 på arbetsgivardeklarationen, ingen ansökan behövs utan Försäkringskassan beräknar ersättningen via Skatteverkets skattekonto. Arbetsgivaren kompenseras i efterhand för sjuklönekostnader genom kreditering av företagets skattekonto. Hur lång tid det tar att få igen ersättningen är ännu inte klart.

Samtliga egenföretagare som bedriver företag i aktiebolagsform omfattas av reglerna för sjuklön och träffas av förslaget. För egenföretagare som har F-skattsedel gäller delvis andra regler. För den gruppen förlängs förslaget om slopat karensavdrag under dag 1, så att det gäller dag 1–14. Det innebär att de får en schabloniserad sjukpenning för alla dessa dagar.

Förslaget om sjuklön gäller för sjuklöner för april och maj månad, det innebär att företagen själva får stå för sjuklönekostnaderna innan dess. Däremot är förslaget om nedsättning av arbetsgivaravgifter tänkt att gälla retroaktivt från och med 1 mars.
Björn Dickson

Publicerad i samarbete med tidningen Resultat

Inget företrädaransvar för obetalda skatter

Skatteverket har lyssnat på oron hos företagen. Myndigheten meddelar i dag att den inte kommer att kräva företrädaransvar för obetalda skatter i spåren av corona.

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande där det framgår att myndigheten inte kommer att ansöka om företrädaransvar mot en företrädare för obetalda skatter och avgifter som omfattas av anstånd enligt lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall. Det meddelar Eva Mårtensson, enhetschef på Skatteverkets rättsavdelning i ett pressmeddelande.

Oron bland företagare har varit stor att företrädare ska drabbas av företrädaransvaret och bli personligt betalningsskyldiga i coronatider. Så blir alltså inte fallet. Om det inte handlar om företag som uppenbart utnyttjat möjligheterna helt i strid med syftet kommer Skatteverket inte ansöka om företrädaransvar.


Läs mer: Skatteverkets ställningstagande
Läs mer: Skatteverkets pressmeddelande

Nya stödåtgärder för småföretagen presenterade

En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter och egenavgifter, anstånd med inbetalning av årsmomsen och inrättande av en statlig företagsakut. Det är några av åtgärderna i det senaste stödpaketet som presenterats.


På onsdagseftermiddagen hölls en presskonferens där regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna presenterade ytterligare ett krispaket med fokus mot småföretagen.

Det handlar bland annat om en generell och tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter och egenavgifter.

• Arbetsgivaravgifterna sätts ned för 30 personer för att företag ska kunna behålla personal och omfattar lönesummor upp till 25 000 kronor per anställd och månad.
• Arbetsgivaren ska enbart betala ålderspensionsavgift på 10,21 procent.
• Nedsättningen gäller för löneutbetalningar för mars till och med juni.
• På motsvarande sätt sätts egenavgifterna ner.

Att tillämpningen sker retroaktivt handlar om att arbetsgivaravgifterna för mars annars fallit ut i början av april och från statens håll vill man skapa en lättnad för företagen här och nu.

En annan åtgärd som lyftes fram är anstånd även med årsmomsen, en åtgärd som främst är tänkt att stötta de riktigt små företagen. Företag som inte ingått i stödåtgärder som tidigare presenterats. Företagen ska under våren betala förra årets moms men kan nu söka anstånd med det på samma sätt som företag som ska redovisa moms månads- eller kvartalsvis.

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna meddelade också att en statlig företagsakut inrättas. Syftet är att de 500 miljarder som Riksbanken tidigare aviserat inte ska fastna i systemet utan skapa trygghet hos företagarna. Modellen är densamma som företagsakuten på 1990-talet, men anpassad till 2020 och riskdelningen ska vara 70/30 där staten står för 70 procent. Löptiden på lånen ska vara tre år och under de första tolv månaderna ska inga ränteinbetalningar göras.

Enligt det nya krispaketet ska småföretagare också kunna begära tillbaka skatt som betalats in för 2019. Skatten ska kunna betalas in senare eller kvittas mot framtida förluster. Detta är inget som sker automatiskt utan företagen kommer att behöva begära det hos Skatteverket. Ett sätt är att göra om förra årets preliminärskatt. Information från Skatteverket kommer att komma inom den närmaste tiden, och är du osäker på hur just du bör göra kan du diskutera frågan med din revisor eller rådgivare.

Det kommer också att bli lättare att låta sitt företag vara vilande. Företag som läggs vilande under 2020 kommer att undantas från regeln att företag endast får läggas vilande en gång under fem år.

I åtgärdspaketet ingår också en rabatt på hyror. Detta ska ske genom att fem miljarder kronor avsätts för hyresstöd till företag i utsatta branscher. Syftet är att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran under andra kvartalet.

Regeringen meddelade också att Skatteverket fått in ett stort antal ansökningar om likviditetsförstärkning genom anstånd med skatten. Förslaget, som lagts tidigare, var tänkt att träda i kraft 7 april men har nu tidigarelagts och kommer att gälla från och med 30 mars.

Charlotta Marténg

Även ägare av aktiebolag omfattas av stödet

Tillväxtverket har uppdaterat sin information om korttidsarbete. Även ägare av aktiebolag omfattas och kan söka stödet.

Genom korttidsarbete (det som tidigare hette korttidspermittering) kan arbetsgivaren minska sina lönekostnader med hälften och arbetstagaren ändå behålla 90 procent av lönen. Det genom att staten kraftigt subventionerar kostnaderna som en åtgärd för att minska de negativa effekterna av coronaviruset.

På Tillväxtverkets webb finns information om vad som gäller kring korttidsarbete och informationen uppdateras löpande. Stödet kommer att gå att söka från 7 april, men tillämpas från 16 mars och gäller under hela 2020.
Av den uppdaterade informationen hos Tillväxtverket framgår nu att alla – utom ägare av enskild firma – omfattas av möjligheten att söka stöd. Ägare/arbetsgivare som omfattas är exempelvis aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser.

Omfattas ensamföretagare av stödet?
På webben skriver Tillväxtverket: ”Det aktuella stödet för korttidsarbete baseras på lagen om korttidsarbete som omfattar företag med anställda och täcker därmed inte egenföretagare utan anställda. Dessa företagare är dock väldigt viktiga för svenskt näringsliv. Vi på Tillväxtverket tar fram kunskap om hur det påverkar svenskt näringsliv och har en dialog med vår uppdragsgivare regeringen och föreslås åtgärder för att underlätta för egenföretagare som drabbas av konsekvenserna av coronaviruset.”

För vad och vilka får man ersättning?
• Stödet omfattar inte nyanställda, utan endast anställda som var avlönade 3 månader före Tillväxtverkets godkännande.
• Stödet gäller för de anställda som arbetsgivaren varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för under stödmånaden.
• Anställda som tillhör arbetsgivarens familj är ej stödberättigade. Som familj räknas make/maka/sambo, barn, föräldrar samt avlägsnare släktingar som bor i samma hushåll.

Läs mer: Tillväxtverket om korttidsarbete

Här hittar du dokument och information som kan vara användbara och göra det enklare för din verksamhet.